TR

ENG

Gizlilik Politikası

www.istanbulgendermuseum.org sitesinde işlem yapmadan önce lütfen bu Gizlilik Politikasını okuyunuz, Gizlilik Politikası’nı kabul etmiyorsanız, lütfen www.istanbulgendermuseum.org sitesi üzerinde işlem yapmayınız. Bu Gizlilik Politikası www.istanbulgendermuseum.org için geçerlidir ve www.istanbulgendermuseum.org üzerinde bahsi geçen diğer siteler varsa bu siteler bakımından bağlayıcı niteliği bulunmamaktadır. Bu Gizlilik Politikası ile www.istanbulgendermuseum.org un şartlarını kabul etmiş olmaktasınız. 

Kişisel Bilgi
Faaliyet ve sergilerimizi sizlere tanıtmak, faaliyetlerimizle ilgili sizleri haberdar etmek, için www.istanbulgendermuseum.org sitesinde; isminiz, adresiniz, e-posta adresiniz ve telefon numaranız gibi size özel, kişisel bilgilerinizi istememiz gerekebilir. Mevcut bilgileriniz yeterli olmadığı durumda ek bilgiler sizden e-posta veya telefon gibi iletişim araçları ile istenebilir. Tüm bu kapsam içerisinde toplanan bilgi www.istanbulgendermuseum.org sitesinde kişisel bilgi olarak nitelendirilmektedir. 

Bilginin Paylaşımı
www.istanbulgendermuseum.org için web sitesini ziyaret edenlerin, kişisel bilgilerini korumak başlıca ilkeler arasında yer almaktadır. www.istanbulgendermuseum.org kişisel bilgi içermeyen detayı (Kullanılan işletim sistemi, ziyaretçilerin cinsiyeti vb.) 3. şahıslar ile bilgi vermek amacıyla paylaşabilir. Yasal olarak tarafımızdan istenmedikçe kişisel olarak nitelendirilen özel bilgiler 3. şahıslar ile paylaşılmamaktadır. 

 

Otomatik Olarak Toplanan Kişisel Olmayan Bilgi
www.istanbulgendermuseum.org siteyi ziyaretiniz sırasında, İnternet protokol adresiniz, bilgisayarınızın işletim sistemi, tarayıcı tipiniz, trafik biçimleri yada herhangi ilgili Web sitelerinin adresi gibi belirli teknik bilgiyi toplamamıza imkan veren teknolojileri kullanabilir. Ziyaretçilerimiz hakkında daha detaylı bilgi elde etmek için sitemiz tarafından bilgisayarınıza cookie -çerez- olarak nitelendirilen bilgi dosyaları gönderilebilir. Bu dosyalar tamamen kullandığınız sistem ile ilgili teknik bilgi içeren ve dünyada yaygın olarak kullanılan dosyalardır. 

Güvenlik
www.istanbulgendermuseum.org verinin mutlak güvenliği için gerekli teknolojik tedbirleri almaktadır. Ancak hiçbir teknolojik sistem %100 güvenli değildir. www.istanbulgendermuseum.org un hatalı kullanım yada kişisel bilgilerinize yetkisiz erişim gibi riskleri önlemek yada minimum seviyeye indirmek için gerekli tedbirleri almaya ve bu yönde bilgilendirici yayın yapmaya çalıştığını bilmenizi isteriz.

Toplanan Verilerin Doğruluğu
www.istanbulgendermuseum.org ziyaretçisi tarafından girilmiş olan eksik ya da yanlış bilgiyi, ziyaretçisinden gelecek yeni bilgi veya çapraz sorgulama yöntemi ile elde edeceği doğru bilgi ile değiştirebilir ya da silebilir. 

Değişiklikler
www.istanbulgendermuseum.org olarak gerekli görmesi halinde bildirimde bulunmadan bu Gizlilik Politikası’nı, Siteyi ya da bu sayfalara erişimi değiştirebilir ya da kaldırabilir. 

Ayrıca;

Ziyaretçi, diğer kullanıcıların platformdan yararlanmasını engelleyecek (spam, virüs, chain mail, truva atı dâhil) davranışlarda bulunamaz, diğer kullanıcıları taciz, tehdit edemez.


Ziyaretçi başkalarına ait kişisel verileri kaydedemez, kullanamaz, yayımlayamaz.

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Aydınlatma Metni

 

KONU: Aşağıdaki bilgilendirme metni, İstanbul Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Müzesi olarak (“Dernek”), çalışan, ziyaretçi, üye ve bağışçıların kişisel verilerinin ne amaçlarla işleneceğini açıklamak üzere hazırlanmıştır. 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) hükümleri gereği kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilginiz, özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere, Kişisel Veri olarak aşağıdaki kapsamda, Dernek tarafından işlenebilecektir. “Kişisel Verilerinizin işlenmesi” ise bu verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

 

Dernek olarak; aşağıda belirtilen şekillerde elde ettiğimiz kişisel verilerinizin, islenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü sekilde, verinizin bildirdiğiniz veya bildirildiği sekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak, kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenlenecegini, kanunen bu kisisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylasilacagini ve KVKK’nin öngördügü sartlarda, yurtiçi veya yurtdisi üçüncü kisilere aktarilacagini, devredilecegini, siniflandirilacagini ve KVKK’da sayilan sair sekillerde  islenebilecegini bildiririz. 

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Yasal düzenlemeler gereği sizden talep ettiğimiz size ait kişisel verilerinizi, tarafınızdan bize sözlü, fiziksel veya elektronik ortamda iletmeniz yoluyla topluyoruz.

Aşağıda sayılan kişisel verileriniz, Dernek tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

  • Kimlik Bilgileriniz : Ad, soyad, cinsiyetiniz ve sizi tanımlayabileceğimiz diğer kimlik verileriniz;
  • İletişim Bilgileriniz: Adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz ve sair iletişim verileriniz, elektronik posta, mektup veya sair vasıtalar aracılığı ile tarafımızla iletişime geçtiğinizde elde edilen kişisel verileriniz;

Dernek tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz sayılan amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir; kimliğinizi teyit etme, faaliyetlerimiz ve sergilerimiz hakkında sizi bilgilendirebilme, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temin edilmesi, web sitesinin suiistimal ve yetkisiz işlemlerin izlenmesi, engellenmesi ve işlemlerin geri alınması, araştırma ve benzeri amaçlar.

KVKK Gereği Kişisel Veri İşlenmesinde Açık Rıza Aranmayan Haller

Aşağıda yer alan hallerden en az birinin bulunması durumunda kişisel verilerinizin Açık Rıza’nızın bulunmadığı durumlarda da işlenmesi mümkün olacaktır.

  1. Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
  2. Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
  3. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
  4. Derneğin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
  5. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
  6. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
  7. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Derneğin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 

Kişisel Verilerinizin Aktarımı

Yukarıda sıralanan amaçlarla Dernek nezdinde bulunan kişisel verileriniz güvenle saklanır ve yasal çerçeve dışındaki 3. kişilere açıklanmaz. 

 

 KVKK UYARINCA HAKLARINIZ

KVKK geregi bize sahsen kimliginizi ispat etmeniz kaydiyla, kisisel verileriniz ile ilgili; 

kişisel verilerinizin; I) işlenip işlenmediğini öğrenme, II) işlenmişse bilgi talep etme, III) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, IV) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, V) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, VI) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, VII) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (V) ve (VI) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, VIII) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, IX) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Ayrıca, Dernekten yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve verilerinin aktarıldığı veya aktarılmış olabilecegi alıcıların bilgilendirilmesini talep etme hakkınız vardır.

Kişisel verilerinizin KVKK madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini)  talep edebilirsiniz. Aynı zamanda verilerin aktarıldığı veya aktarılabileceği 3. kişilerin imha ve/veya düzeltme talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz. Ancak imha ve düzeltme talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz.

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramaniz halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Dernek için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. 

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu info@istanbulgendermuseum.org adresine güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bize daha önce bildirdiginiz ve kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle bildirmeniz gerekmektedir.    

 

Aydınlatma metninde yapılacak değişiklikler olduğu takdirde, değişiklikleri içeren metin tarafınıza tebliğ edildiği tarih itibariyle derhal geçerlilik kazanacaktır.

Menü POPUP